VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chính phủ Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
20/2020/QĐ-TTg 20/07/2020 Thủ tướng Chính phủ Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Chính phủ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
15/2019/QĐ-TTg 28/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
123