Ba cơ sở dữ liệu quan trọng nhất ưu tiên xây dựng, kết nối, chia sẻ

(Chinhphu.vn) - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là ba cơ sở dữ liệu quan trọng nhất cần được ưu tiên xây dựng, kết nối, chia sẻ.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

 

 Trong đó, dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu số trong cơ quan nhà nước. Cụ thể, dữ liệu số trong các cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất có quan hệ chặt chẽ với nhau; được phân chia quản lý theo trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước.

 

Dữ liệu số về một thực thể trong cơ quan nhà nước quản lý có nguồn tin cậy duy nhất do một cơ quan có thẩm quyền quản lý. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm từng bước hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có và xây dựng các cơ sở dữ liệu mới theo hướng tham chiếu tới các nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất này để đảm bảo sự đồng bộ dữ liệu, giảm chi phí thu thập dữ liệu số.

 

 Dữ liệu số về cá nhân, tổ chức phục vụ quản lý nhà nước chỉ được thu thập một lần. Các cơ quan nhà nước không được thu thập lại các dữ liệu số đã có trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước khác mà phải sử dụng nguồn dữ liệu chia sẻ.

 

Tổ chức, quản lý dữ liệu số trong cơ quan nhà nước bao gồm các nội dung sau:  Xây dựng chiến lược, tầm nhìn về triển khai, sử dụng dữ liệu số trong Chính phủ điện tử; lập kế hoạch xây dựng dữ liệu số, xây dựng các cơ sở dữ liệu; quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu, quản lý sự thay đổi dữ liệu số; sử dụng hiệu quả tài nguyên dữ liệu số; đảm bảo khả năng sẵn sàng chia sẻ dữ liệu số; tiếp nhận, đánh giá yêu cầu chia sẻ dữ liệu, thực hiện chia sẻ dữ liệu số cho các cơ quan nhà nước có nhu cầu.

 

  Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Điều 58, 59 Luật Công nghệ thông tin.

 

 Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, cập nhật danh sách các cơ sở dữ liệu thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý.

 

 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là ba cơ sở dữ liệu quan trọng nhất cần được ưu tiên xây dựng, kết nối, chia sẻ.

 

Các bài mới

Các bài đã đăng