Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Cổng dịch vụ công vào Quý IV/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia của Bộ TT&TT.

Trong đó, khẩn trương thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, với thời hạn phải hoàn thành là quý IV/2019.

 

Cũng trong quý IV năm nay, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành xây dựng bộ câu hỏi/ trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ, đồng thời tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ câu hỏi/ trả lời tối thiểu 500 câu hỏi/ trả lời.

 

Từ nay đến quý II/2020, sẽ thực hiện hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để có thể sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiệm vụ này được Bộ TT&TT giao cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị thực hiện TTHC trong Bộ thực hiện.

 

Trung tâm Thông tin được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ này là quý III/2020.

 

Bên cạnh đó, thời gian tới, Bộ TT&TT chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về định danh, xác thực điện tử; về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành.

 

Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Công an trong trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị tin tặc tấn công; trình Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho cá nhân, tổ chức theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số hàng năm để thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Các bài mới

Các bài đã đăng