Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để kiểm soát tiêu cực

(Chinhphu.vn) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tiêu cực.


Về kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, Chính phủ thống nhất giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được tạm ứng từ nguồn quỹ dự phòng bảo hiểm y tế và thực hiện quyết toán tạm ứng sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP được ban hành cho phép sử dụng nguồn kinh phí này.

Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về mức kinh phí, các hạng mục cần thuê dịch vụ, quy mô, phạm vi, khung thời gian thuê dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành.

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, bổ sung nội dung này khi sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo trình tự thủ tục, rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 2/2017.

Chí Kiên

 

Các bài mới

Các bài đã đăng