Hoàn thành hệ thống đo đếm điện năng từ xa trước 1/1/2018

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hệ thống đo đếm điện năng từ xa trước ngày 1/1/2018.


Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà tại cuộc họp về hệ thống HES trong lưới điện thông minh.

Kết quả bước đầu thí điểm hệ thống HES của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý đặt ra, là tiền đề cần thiết triển khai đo đếm điện năng từ xa (AMR), tiến tới xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh (AMI). Việc lựa chọn giải pháp do Việt Nam làm chủ công nghệ là cần thiết và phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện trong tình hình về an toàn thông tin mạng hiện nay.

Phó Chủ nhiệm VPCP đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hệ thống đo đếm điện năng từ xa trước ngày 1/1/2018 theo nhiệm vụ được giao tại Điểm a Khoản 16 Phần IV Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành triển khai thí điểm hệ thống HES, báo cáo kết quả và đề xuất mở rộng triển khai trong trường hợp có hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu phương án hợp tác hoặc nhận chuyển giao công nghệ với ICDREC theo hướng từng bước làm chủ công nghệ, ưu tiên sử dụng dịch vụ,  sản phẩm do Việt Nam phát triển và tiết kiệm nguồn lực.

Phó Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điểm a Khoản 16 Phần IV của Nghị quyết 36a, bảo đảm đạt tiến độ.

Theo Điểm a Khoản 16 Phần IV Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Chính phủ giao Bộ Công Thương ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tơ điện thông minh trong đo đếm điện năng từ xa (AMR), tiến tới xây dựng hệ thống đo đếm  điện năng thông minh (AMI). Thành phố Hà Nội và Thành  phố Hồ Chí Minh hoàn thành hệ thống đo đếm điện tử xa trước 1/1/2018.

Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng