Lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng Bộ Giao thông vận tải

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 650/QĐ-BGVT ngày 17/4/2019, thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các hoạt động phản ứng, ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Trung tâm Công nghệ thông tin; triển khai kế hoạch ứng phó sự cố, hướng dẫn hoạt động ứng phó sự cố của Bộ Giao thông vận tải trong phạm vi quản lý của Đôi ứng cứu sự cố.

 

Bên cạnh đó, cử đầu mối ứng cứu sự cố có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện các hoạt động phối hợp ứng cứu sự cố; bảo đảm duy trì liên lạc thông suốt, liên tục 24/7. Liên kết, phối hợp với các Đội ứng cứu sự cố của các đơn vị khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng tại Bộ Giao thông vận tải dưới sự điều phối của Trung tâm Công nghệ thông tin (cơ quan điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải).

 

Đồng thời, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng cứu sự cố; kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

 

 Thành viên Đội ứng cứu sự cố chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tại đơn vị mình; đề nghị Đội trưởng cử các thành viên khác tham gia phối hợp xử lý sự cố (khi cần thiết); tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Cơ quan thường trực (Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc Cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT).

 

 Có quyền truy cập vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu nhật ký của tổ chức, cá nhân bị tấn công để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố mất an toàn thông tin mạng. Việc thực hiện này, được đặt dưới sự giám sát của tổ chức, cá nhân bị sự cố, theo chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ quy định của pháp luật.

Có quyền đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải điều động nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ hoặc đề nghị các tổ chức liên quan tham gia phối hợp, hỗ trợ ứng cứu sự cố tại Bộ Giao thông vận tải (khi cần thiết); đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu, thiết bị khi có căn cứ xác định liên quan đến sự cố và phối hợp thực hiện các công việc cần thiết cho hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố.

Các bài mới

Các bài đã đăng