Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

 Một buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng với các đơn vị liên quan về xây dựng Chính phủ điện tử

Quy chế này quy định về  nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP (Ban Chỉ đạo), Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (Tổ công tác).

 

Trong đó, về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị thuộc VPCP; đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chủ động giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục theo quy định; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của Trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP. Cụ thể, quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử thuộc lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này.

 

Phối hợp với Tổ công tác đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chương trình, dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của đơn vị theo kế hoạch chung của VPCP. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng